مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » ەستىرادالىق اندەر » بولايىق بىرگە

جيناق تانىستىرىلىمى

جيناق اتى: بولايىق بىرگە

ستۋديا: كەرۋەن ستۋدياسى

ءتىلى: قازاقشا

جولدانعان ۋاقىتى: 2017-02-15 01:29:41

جيناق يەسى: قۋاندىق راحىم

ەستۋ

ەستىرادالىق اندەر جاڭا جيناقتار

ەستىرادالىق اندەر ۇسىنىلعان جيناقتار

0