مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قىزعىندى اندەر

قىزعىندى اندەر   Top90

 1. 1.تاۋداعى كوكتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.تامشىلاپ جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.ارۋ قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .العاشقى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .مەن سەنى كۇتتىم كەلەر دەپتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ەركە قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .انا تۋرالى جىرتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ەسىڭە مەنى العايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .كەشىككەنىڭ قايىتكەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .سۇيگەن جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .اق مارجانتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ءتاتتى مۇڭتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .شولپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .Дом на гореتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .اكە مەن بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .مارياتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .باعىمسىڭ سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ويلايسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ءالياتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اققۋدايىن اڭساعانتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اق مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .قۇمعان العانتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .جولىقتىم نەگە قاراعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .Ak chishme (White spring)تىزىمدىككە قوسۋ
 2. .مۇڭ بار مەندەتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قىز ماحابباتىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .اتا مەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .التىنىم- ايتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .قيالمادىمتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .سەنىڭ بەينەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .بالا عاشىقتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .دۇنيە (مايلىقوجانىڭ تەرمەسى)تىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اتا مەكەن (اققۋ)تىزىمدىككە قوسۋ
 12. .جاڭبىر توكتى (قىرعىزشا)تىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قىزىما تىلەكتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ويانباعان سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .اقماڭدايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ويلاي بەرەم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .سەنى ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .مۇڭايما (تەرمە)تىزىمدىككە قوسۋ
 22. .小苹果تىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مايلىقوجانىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ساعان گۇلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .وسيەتتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .بەسىك جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .جاقسى ءبىر ادام قارتايساتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .يمانتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .قالاعا قاشان كەلەسىڭتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .ارسىزدى كورىپ اشىنۋتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .ادەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .قىزىم ساعان ايتارىمتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .الماتىدا قالعان قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .بالاماتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .شال اقىننىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ءومىردى ءسۇيۋ ءوز ەركىمتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىرمىزى قىردىڭ قىزىندايتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .قۇرمانبەك زەيتىنقازى ۇلىنىڭ ءومىر بايانىتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .تۋعان جەر تۋرالى تولعاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قوس جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .مەن ساعان وكپەلەمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ۇلىماتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .بالبىراۋىنتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .مەلومەندى تانىستىرۋتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ازابى كوپ اقىن دەگەن پەندەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .التاي- اقىنتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ناردىڭ جۇگىتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .باقىل بول قايران قۇر اعامتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .قامالۋتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مەكتەپتەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .بيلەشىتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ءانىم سەن ەدىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ارۋىمتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .سىرتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .اتا مۇرام ايتىسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .گۇلىمسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .كەش جولىققان ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
0