مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » جاڭا اندەر

جاڭا اندەر  Top90

 1. 1.قارا كوزتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.ىزدەمەتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.ادەمىمتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ۇمىتقامىن جوقتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .نايزاعاي كوڭىلتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ءمولدىر كوڭىلتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .مەنى سۇيگەن قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ماياك تاستاتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .قىزعانامىنتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .بەلگىسىزتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .ايدىڭ قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .باعالايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قاپامىنتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ءاپپاق كەلىنتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ءدۇرس- ءدۇرىستىزىمدىككە قوسۋ
 16. .دوسىم مۇڭايماتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ۇمىتقىم كەلمەيدىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .تومپيتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .گۇل مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .سۇلۋ قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .سەنىڭ جۇرەگىڭ اقتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .بال ارمانتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .جاڭا جىلتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .پاي- پايتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .الداماتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .دوستارتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .الدامشى ارمانتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ساۋ داۋرەنتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ەسىڭدەمەتىزىمدىككە قوسۋ

2- قاتار

 1. .جۇرەگىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .Rockn Roll Elvis Presleyتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .اقجەلەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .قارا سايتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .شانستىزىمدىككە قوسۋ
 6. .و، ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .سىعان قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ومىرگە قايتا كەلەر ۋاقىت جوقتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .باۋىرلارتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .اكەتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اسۋدان اسۋتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .كۇت مەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .سۇيمەسەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ماحابباتتىڭ كوكتەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .قايداسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ارداعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .بيلە قانەتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .تويلا، تويلاتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ءانىم سەنسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .ءبىر سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ناۋرىزتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .باقتىماتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .قازاق وسىتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .سەنى ساعىنامىنتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .تابيعات سىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .ساعىنىشتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .سۇلۋىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .سىزگە ارنايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ساعىنا بەرەمتىزىمدىككە قوسۋ

3- قاتار

 1. .پەرىشتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .ورالشى جاستىق شاقتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .نەگەتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .كەلىنشەكتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .جان دوسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .قوشتاسۋتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .قارا كوزتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ايعانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ايەلدەرتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .ايەلدەرتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اعاشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .تالدىقورعانتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ويلاسام سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .جاقسى كورۋتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .بولايىق بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ۋايىمداماتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ارمان ارۋتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ءاپپاق جۇرەگىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .سۇيىكتىم مەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .سەنىڭ كۇلكىڭنەن اۋمايدىتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .وزگەرمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .جاقسى كورەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .شىرقا گيتاراتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .Где же Тыتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .تويداتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .بيلە دوستارتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .پاپۋريتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .سۇيىكتىمە حاتتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ۇمىتپايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
0