مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قىزعىندى اندەر

قىزعىندى اندەر   Top90

 1. 1.تاۋداعى كوكتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.تامشىلاپ جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.ارۋ قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .العاشقى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .مەن سەنى كۇتتىم كەلەر دەپتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ەركە قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ەسىڭە مەنى العايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .انا تۋرالى جىرتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .كەشىككەنىڭ قايىتكەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .اق مارجانتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .سۇيگەن جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ءتاتتى مۇڭتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .شولپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .Дом на гореتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .اكە مەن بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ويلايسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مارياتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ءالياتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .اققۋدايىن اڭساعانتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اق مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .باعىمسىڭ سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .قۇمعان العانتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .جولىقتىم نەگە قاراعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .Ak chishme (White spring)تىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .قىز ماحابباتىتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .مۇڭ بار مەندەتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .التىنىم- ايتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .اتا مەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .سەنىڭ بەينەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .قيالمادىمتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .دۇنيە (مايلىقوجانىڭ تەرمەسى)تىزىمدىككە قوسۋ
 9. .بالا عاشىقتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .اتا مەكەن (اققۋ)تىزىمدىككە قوسۋ
 11. .قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قىزىما تىلەكتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ويانباعان سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .جاڭبىر توكتى (قىرعىزشا)تىزىمدىككە قوسۋ
 16. .ويلاي بەرەم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .اقماڭدايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .سەنى ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .مايلىقوجانىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .مۇڭايما (تەرمە)تىزىمدىككە قوسۋ
 23. .小苹果تىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ساعان گۇلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .وسيەتتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .جاقسى ءبىر ادام قارتايساتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .بەسىك جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .يمانتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .قالاعا قاشان كەلەسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .قىزىم ساعان ايتارىمتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .ادەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ارسىزدى كورىپ اشىنۋتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .الماتىدا قالعان قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .بالاماتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .شال اقىننىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ءومىردى ءسۇيۋ ءوز ەركىمتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىرمىزى قىردىڭ قىزىندايتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .قوس جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قۇرمانبەك زەيتىنقازى ۇلىنىڭ ءومىر بايانىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .تۋعان جەر تۋرالى تولعاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .مەن ساعان وكپەلەمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .مەلومەندى تانىستىرۋتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .ۇلىماتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ناردىڭ جۇگىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ازابى كوپ اقىن دەگەن پەندەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .التاي- اقىنتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .باقىل بول قايران قۇر اعامتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .قامالۋتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .مەكتەپتەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .بيلەشىتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ارۋىمتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .گۇلىمسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .سىرتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اتا مۇرام ايتىسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .كەش جولىققان ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .گۇل قالاتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .كوپ تىلەۋى كول ەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
0