مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » ۇسىنىلعان اندەر

ۇسىنىلعان اندەر   Top90

 1. 1.توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.تامشىلاپ جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ەركە قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .كەشىككەنىڭ قايىتكەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ءتاتتى مۇڭتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .Ak chishme (White spring)تىزىمدىككە قوسۋ
 8. .شولپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .سۇيگەن جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .مەن سەنى كۇتتىم كەلەر دەپتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .اق مارجانتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .العاشقى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .انا تۋرالى جىرتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ءالياتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ويلاي بەرەم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .اكە مەن بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .گۇلىمسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .مەكتەپتەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .مەن ساعان وكپەلەمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اققۋدايىن اڭساعانتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اق مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .قۇمعان العانتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .التىنىم- ايتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ارۋىمتىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .بالا عاشىقتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .بەسىك جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قامالۋتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .قىزىم ساعان ايتارىمتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .تۋعان جەر تۋرالى تولعاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .مايلىقوجانىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .جاقسى ءبىر ادام قارتايساتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .سىرتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .يمانتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .شال اقىننىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .بالاماتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .قيالمادىمتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .سەنى ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .قۇرمانبەك زەيتىنقازى ۇلىنىڭ ءومىر بايانىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .وسيەتتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ءومىردى ءسۇيۋ ءوز ەركىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ۇلىماتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .مۇڭايما (تەرمە)تىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ازابى كوپ اقىن دەگەن پەندەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .قىرمىزى قىردىڭ قىزىندايتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ارسىزدى كورىپ اشىنۋتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .كوپ تىلەۋى كول ەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .التاي- اقىنتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اتا مۇرام ايتىسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .باقىل بول قايران قۇر اعامتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ناردىڭ جۇگىتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ارۋ قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .اق ساعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .اۋىلدىڭ ايلى كەشىندەتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .بۇلدىرگەن قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .قوشتاسارداتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .كەش مەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .مۇڭ بار مەندەتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ماقپالجانتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .سۇيكىمدىسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .باعىمسىڭ سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .ەرتەگىلەر الەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .ءانشى قۇستىزىمدىككە قوسۋ
 12. .جان ارقاتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .اينالايىنتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ويلاعان ماحابباتتى بۇلاي دەپ كىمتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ەلىگىم ءوزىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .ەگىز ەلىكتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .تاۋداعى كوكتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .نۇريكامالتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .اۋىل ساعىنىشىتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .قوس جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .قارا قىزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .بالبىراۋىنتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .سارى ارقاتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ادايتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ايحاي جيىرما بەستىزىمدىككە قوسۋ
 27. .مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .اقماڭدايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .جەز كيىكتىزىمدىككە قوسۋ
0