مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » تابىلدى دوسىموۆ

تابىلدى دوسىموۆ

رەتى: 2قىزعىندىلىعى: 8814

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2015-01-08

ءومىر بايانى:  تولىعى...

0