مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقىستان انشىلەرى » اسحات تارعىنوۆ

اسحات تارعىنوۆ

رەتى: 885قىزعىندىلىعى: 5030

جولداعان مۇشە: kerwen

قاتىستى ءتۇرى: قازاقىستان انشىلەرى

جاڭالانعان ۋاقىتى: 2015-04-07

ءومىر بايانى: شىعارماشىلىق تۋرالى: قازاق ەستراداسىنىڭ جاس جۇلدىزى. «ءماريا»، «اسىل ازامات» اندەرىنە بەينەبايان تۇسىرىلگەن.... تولىعى...

شىعارماشىلىق تۋرالى: قازاق ەستراداسىنىڭ جاس جۇلدىزى. «ءماريا»، «اسىل ازامات» اندەرىنە بەينەبايان تۇسىرىلگەن.

0