مەن ەستىگەن اندەر

ءسىزدىڭ ورنىڭىز » ءانشى ىزدەۋ » ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « شينجياڭ انشىلەرى »

بارلىعى قازاقىستان انشىلەرى شينجياڭ انشىلەرى تۋىسقان ۇلت انشىلەرى شەتەل انشىلەرى باسقا انشىلەر
ا ءا ب ۆ گ ع د ە ج ي ك ق ل م ن ڭ و ءو پ ر س ت ۋ ءۇ ح ھ چ ش ي ءى

ىزدەلگەن كىلىت ءسوز: « شينجياڭ انشىلەرى » ؛ ىزدەۋ ناتيجەسى 70 پارشا.

 1. ساۋلەتقا...
 2. ارىس كاكە...
 3. سەنىم رام...
 4. ءمادينا د...
 5. جالىن قان...
 6. بەيسەن اۋ...
 7. قازىمبەك...
 8. تىنىسبەك...
 9. بەردىبەك...
 10. قىران توق...
 11. الماس قاب...
 12. قۇرالبەك...
 13. مىرزاتاي...
 14. ءباتيما ا...
 15. مۇرات داۋ...
 16. اراي ايدا...
 17. قايسار دا...
 18. اسقار قاب...
 19. سەرىك پەن...
 20. سەرىك نۇس...
 21. باقىتبەك...
 22. سانات تۇر...
 23. ماقسات گى...
 24. قاميتقان...
 25. نۇرلان با...
 26. روزا سايل...
 27. بەرىك ىسق...
 28. ارداق ىرس...
 29. تاڭبول اق...
 30. جولدىبەك...
 31. ورازباي ج...
 32. ساعىنبەك...
 33. سالامات ب...
 34. ەرنار مەد...
 35. توقتار قا...
---------كەلەرگى بەت---------